Concurs

Regulament Oficial al Tombolei Promoționale SMART EXPO FLORA

 1. DISPOZIȚII GENERALE    

 1.1. Tombola Promoţională  (denumita în continuare „Tombolă ”) este organizată şi desfăşurată de SMART EXPO CORPORATION SRL (denumită în continuare „Organizatorul”),   cu sediul în Oras Voluntari, jud. Ilfov, Bld Voluntari nr. 86, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1651/2010, C.U.I. 16828957, telefon 0725353939, fax (021) 2704621, legal reprezentată de Administrator Gemalescu Claudia Nastasia, în baza Statutului societății.

1.2.Tombola este organizată din fondurile proprii ale SC SMART EXPO CORPORATION SRL, are  drept scop promovarea COMPLEXULUI COMERCIAL SMART EXPO FLORA si a produselor comercializate in acest complex şi nu presupune costuri suplimentare pentru participare.

1.3. Prezentul Regulament oficial (numit în continuare „Regulament”) reglementează condițiile generale de organizare și desfășurare a  campaniei  de promovare și a extragerilor de premii în cadrul Tombolei.

1.4. Campania de promovare aferentă Tombolei se va desfăşura pe întreg teritoriul Romaniei, în perioada 10.01.2015 – 23.12.2015

SC SMART EXPO CORPORATION SRL  îşi rezervă dreptul de a modifica durata de desfășurare a Tombolei, acest fapt fiind adus la cunoştinţa Participanților Tombolei prin intermediul anuntului pe site-ul www.smartexpoflora.ro si celui afisat la sediul Organizatorului, cu cel puțin 5  zile înainte de data introducerii modificării.

1.5. Tombola se va derula cu respectarea prevederilor stabilite  în prezentul Regulament. Termenii şi condiţiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii.

1.6. SC SMART EXPO CORPORATION  SRL îşi rezervă dreptul de a modifica  oricând prezentul  Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după  anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site-ul www.smartexpoflora.ro cu cel puțin 5 zile înainte de intrarea in vigoare a modificărilor.

1.7.      Prezentul Regulament  a fost făcut public începînd cu data de 10.01.2015, fiind disponibil oricărei persoane pe site-ul www.smartexpoflora.ro  și afișat la sediul Organizatorului.

 2. TEMEIUL LEGAL

2.1.  Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Prezenta (Tombola) este organizata conform art.11 din OUG 77/2009 R.

3. TERMENI GENERALI

 3.1. Organizator  – SMART EXPO CORPORATION SRL (denumită în continuare „Organizatorul”),   cu sediul în Oras Voluntari, jud. Ilfov, Bld. Voluntari nr. 86, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1651/2010, C.U.I. 16828957, telefon 0725353939, fax (021) 2704621, legal reprezentată de Administrator Gemalescu Claudia Nastasia.

3.2Tombolă promoțională – campanie de promovare a complexului si a produselor comercializate in complex, care se va desfăşura începând cu 10 ianuarie 2015 ora 09:00:00  și se va finaliza la 23 decembrie 2015, ora  22:00:00,  cu acordarea premiilor prin extragere aleatorie a Talonului câștigător.

3.3. Produse oferite drept premii pe perioada promotiei – 4 autoturisme Dacia , 2 marca Logan si 2 Dokker Van, 5 tablete Samsung si 5 Televizoare LED Samsung.

3.4. Participant – orice persoana juridica sau fizica autorizata care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei  și este înregistrata în Registrul participanților de către Organizator, prin validarea Talonului de participare.

3.5Registrul participanților –  se va efectua pe baza Taloanelor completate de participant si validate  de către Organizator, a persoanelor înscrise  pentru participarea la Tombolă, care va include date privind identificarea participantului: denumire firma, datele de inregistrare, număr de  telefon, e-mail, numărul și data bonului fiscal sau a facturii care sa ateste valoarea produselor achizitionate.

3.6. Taloanele promotiei – Organizatorul le emite cu datele societatilor participante si le va valida in baza prezentarii facturilor si chitantelor aferente pentru fiecare achiziţie efectuată, de minim 500 Ron/zi in perioada derularii Tombolei.

3.7Taloanele valabile  – Sunt valabile doar Taloanele de participare ce vor fi validate de Organizator prin stampilare.

Talonul va include informatii privind datele de identificare a Participantului, numărul și data bonului fiscal sau a facturii si va valida conform regulamentului.

Certificatul va include confirmarea sub semnătura Participantului, că este cunoscut și este de acord cu condițiile Regulamentului,  acesta urmand sa isi  exprime acordul  pentru  informarea privind viitoarele promoții și campanii publicitare.

3.8. Cazuri  de anulare a Taloanelor  Promotionale – In cazul in care Participantul se va afla in una dintre situatiile descrise mai jos, Talonul de participare va fi anulat:

 1. a) Desfiintarea persoanei juridice/persoanei fizice autorizate
 2. b) Anularea facturii de achizitie.
 3. c) persoana juridica a fost deja extrasa pentru unul dintre premiile din ziua extragerii.

3.9. Câștigătorul Tombolei – posesorul  Talonului Promotionl  valabil și înregistrat în Registrul participanților, care a fost desemnat câștigător în urma extragerii talonului cu datele sale, din urna si care la data revendicarii premiului prezinta in original factura de achizitie inscrisa pe talon.

4.  CONDITII DE PARTICIPARE

4.1.  Pentru ca o persoană  să participe la Tombolă trebuie să îndeplinească simultan urmatoarele condiții:

 1. a)     să fie  persoană juridică sau persoana fizica autorizata ;
 2. b)     să nu fie membru al organelor de conducere și  administrației ale   Societății mai sus mentionate;
 3. c)     să nu fie membru al comisiei de organizare a Tombolei;
 4. d)    să nu fie membru al Comisiei de efectuare a tragerilor la sorți, validare a rezultatelor extragerilor;
 5. e)     să nu fie soț / soție sau rudă de gradul I și II (copii, părinți sau frați) cu vreunul dintre cei menționați la lit. c), d), e).
 6. f)     Să fi procurat in perioada desfășurării Tombolei, marfa de 500 LEI/ZI, din complexul SMART EXPO FLORA, astfel incat sa obtina cel puțin un Talon Promotional.
 7. g)     Să respecte termenii și condițiile Regulamentului Tombolei.
 8. h) sa nu fie unul din chiriasii complexului, pe perioada de desfasurare a tombolei

5.  EXPRIMAREA ACORDULUI LA PARTICIPAREA LA TOMBOLĂ ȘI ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE

 5.1. Inscrierea la tombola prin completarea talonului si depunerea lui in urnele de participare  constituie manifestarea consimţământului de participare în Tombolă si  acceptarea condiţiilor prezentului Regulament

5.2. Participarea în cadrul  Tombolei prezumă, în mod tacit, informarea Participantului cu toate regulile de desfăşurare a Tombolei, anunţate în mod public de către Organizator.

5.3. Prin participarea la Tombolă Participanții  îşi exprimă în mod expres acordul de a primi de la compania SC SMART EXPO CORPORATION  SRL mesaje SMS precum şi apeluri vocale cu caracter informativ, sau pot consulta site-ul nostru www.smartexpoflora.ro

5.4. Acordarea premiului este un eveniment public. Participarea la  Tombolă implică consimțământul câstigătorilor ca numele și sigla lor să poată fi publicate și utilizate ulterior de către Organizator în diverse materiale publicitare audio, foto și video, in mod gratuitneimplicând nici o recompensă de nici un fel din partea organizatorului vis a vis de publicarea și utilizarea ulterioara a acestora, cât și acceptul câstigatorului tombolei cu privire la mediatizarea evenimentului, cu obligația de a nu aduce atingere prin declarațiile și faptele lor, în nici un fel organizatorului, sub sancțiunea plătii de daune.

6. MODUL ȘI CONDIȚIILE  DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

 6.1.  Tombola va lua start pe data de 10 ianuarie 2015,  ora 13:00 și se va finaliza la data de 23 decembrie 2015, ora  17:00.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica durata de desfășurare a Tombolei, acest fapt fiind adus la cunoştinţa Participanților Tombolei prin intermediul anuntului publicat  pe site-ul www.smartexpoflora.ro si a anuntului afisat la sediul  Organizatorului, cu cel puțin 5  zile înainte de data introducerii modificării.

6.2.  Participantul va primi pentru fiecare achizitie de 500 RON/Zi un Talon Promotional pe care este scris  numărul de zile  rămase pînă la sfîrșitul duratei de desfășurare a Tombolei.

6.3. Fiecare dintre participanti nu poate primi decat un singur premiu. In cazul in care a fost extras de doua ori din tombola, a doua extragere va fi anulata.

7. PREMIILE TOMBOLEI

7.1. Perioada de desfășurare a Tombolei si datele de extragere a premiilor:

I. 10 aprilie 2015 – 12 premii: o Dacie Logan si o Dacie Dokker Van, 5 tablete Samsung si 5 TV LED Samsung 80 cm

II. 23 Decembrie 2015 – 2 premii: o Dacie Logan si o Dacie Dokker Van

Valoarea totala a premiilor: 152.283 lei.

8. ADJUDECAREA PREMIILOR ȘI TRAGEREA LA SORŢI

 8.1. Tragerea la sorti va fi efectuată de către Comisia de efectuare a tragerilor la sorți,  in componența căreia se include consilierul juridic al Organizatorului validarea rezultatelor extragerilor și a Câștigătorului se consemnează într-un proces verbal, care se atesta de catre consilierul juridic. Pentru desemnarea Câștigătorilor, tragerea la sorți se va efectua în cadrul unui eveniment public cu participarea tuturor doritorilor. 

8.2. Tragerea la sorți  se efectuează in datele anuntate, la orele 16.00, pentru prima extragere, respectiv 10.30, pentru cea de-a doua, talonul se  va extrage din urna, de catre o persoana special desemnata de catre comisie, in mod aleatoriu din totalitatea taloanelor valabile inscrise.

8.3. Câștigătorii  Premiilor,  vor fi anunțați de către reprezentantul Organizatorului,  în mod particular prin apel telefonic și/sau e-mail în termen de 5 zile lucrătoare de la data tragerii la sorți. Deasemenea numele cîștigătoare și premiile vor fi  afișate pe site-ul www.smartexpoflora.ro și la sediul Oragnizatorului, în termen de 5 zile lucrătoare din data tragerii la sorți. Se consideră că Organizatorul şi-a executat obligaţia sa privind informarea Câştigătorului din momentul executării acţiunilor specificate în art. 9.3 al prezentului Regulament, inclusiv  și  în cazul in care Organizatorul nu poate contacta Câştigătorul din motivul furnizării informaţiei de contact greşite de către Câştigător, sau Câştigătorul nu răspunde la solicitările Organizatorului.

8.4. Premiile vor fi adjudecate in termen de maxim 30 de zile de la data efectuarii informarii, la sediul SC SMART EXPO CORPORATION SRL, respectiv Complexul Comercial Smart Expo Flora din oras Voluntari, Bld. Voluntari nr. 86, jud. Ilfov.

8.5.  Participanţii la extragerile premiilor nu vor putea avea obiecţii, pretenţii, reclamaţii etc. cu privire la condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

9. VALIDAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

9.1. Câștigătorii  Premiilor vor putea intra în posesia Premiului numai după confruntarea datelor de identificare  inregistrate in Talon, cu datele din datele din Certificatul de înregistrare si factura.

Doar prezentarea facturii și a Certificatului de înregistrare al persoanei juridice/ persoanei fizice autorizate, în original, atrage după sine posibilitatea validării Câștigătorului.

9.2. Neprezentarea Câștigătorulului pentru validare și ridicare a Premiului cîștigat   in termenul indicat in pct. 9.3 al prezentului Regulament atrage decăderea  acestuia din toate drepturile asupra lui, iar Premiul neridicat rămîne la dispoziția Organizatorului, fapt care va fi consemnat într-un proces verbal de constatare, intocmit de Comisia de efectuare a tragerilor la sorți,  validare a rezultatelor extragerilor și a Cîștigătorului.

9.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui Câștigător, pe motivul, că Câștigătorul nu a urmărit informatia plasată de Organizator pe site -ul www.smartexpoflora.ro,  imposibilității de anuntare telefonică cauzată de schimbarea numărului de telefon, situarea câștigătorului intr-o arie fară acoperire, s.a., precum și pe motivul pierderii de către Câștigător a facturii ce confirma validarea talonului.

9.4. Termenul în care Organizatorul își asumă obligația transferarii premiului in contul Caștigătorului, care îndeplinește condițiile prezentului Regulament, este de 15 zile lucratoare de la data validării Câstigătorului și semnării contractului de transfer a premiului.

10. TAXE ŞI IMPOZITE

10.1. Participantii  se obligă să isi achite impozitul datorat pentru veniturile obtinute sub forma de premiu de către câștigător, in conformitate cu reglementarile Codului fiscal, in vigoare, orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură in legatură cu acestea, fiind in sarcina exclusivă a câștigătorilor. In cazul in care castigatorul nu poate achita contravaloarea impozitelor si taxelor aferente in termen de maxim 30 de zile de la validare, Organizatorul va anula premiul acordat, urmand sa se organizeze o noua extragere.

11. DREPTURILE ȘI LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII ORGANIZATORULUI 

11.1. Organizatorul nu va accepta nici o pretenţie cu referire la modul de organizare a extragerii premiului şi privind rezultatele extragerii premiului. În cazul în care Câştigătorul nu va accepta oricare din condiţiile şi/sau obligaţiile stabilite în prezentul Regulament, atunci în mod automat se va considera că Participantul declarat Câştigător a refuzat intrarea în posesia premiului.

11.2. Participanţii la  Tombolă nu au dreptul să solicite modificarea și/sau excluderea oricăror condiţii sau puncte ale prezentului Regulament. Refuzul de a executa oricare condiţii şi/sau obligaţii stabilite în prezentul Regulament se consideră drept temei de rambursare Organizatorului a premiului câştigat în prezenta Tombolă.

11.3. Refuzul de a respecta oricare dintre condiţiile necesare pentru a intra în posesia premiului are drept consecinţă refuzul Organizatorului de a înmâna premiul, indiferent de faptul dacă sunt respectate celelalte condiţii.

11.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra Talonului, ori facturii.

12. FORȚA MAJORĂ

12.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament. Dacă intervine situația de mai sus sau intervine o situație de forța majoră care impiedică sau întârzie total sau parțial executarea regulamentului și continuarea Tombolei , Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată conform prevederilor  din CodulCivil.

12.2. Dacă Organizatorul invocă forța majoră este obligat să comunice participanților la Tombolă existența acesteia in termen de 15 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră. Cazul de forță majoră va fi comunicat pe website-ul Organizatorului www.smartexpoflora.ro

13. LITIGII

13.1 Toate litigiile apărute între Organizator şi participanţii la tombolă vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor nu este posibilă, părţile se vor adresa în instanţele corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia

13.2. In caz de tentative sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

14. ÎNCETAREA TOMBOLEI

14.1. Prezenta Tombolă inceteaza de drept la realizarea obiectivului propus.

14.2. De asemenea Tombola  poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea acesteia să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Organizator SC SMART EXPO CORPORATION SRL

Administrator Gemalescu Claudia Nastasia

Call Now Button